امروز : یکشنبه 5 تیر 1401

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

اخبار آهن آلات

تصفیه پسماندهای صنعتی حاوی فلزات

بهناز میرلوحی
sharif sharif 1399/01/29 0

امـروزه بـا محدودیـت در منابـع آبـی و نیـاز بـه آب در صنایـع اســتفاده مجــدد از پســابهای صنعتــی امــری الزم و ضــروری بــه نظــر میرســد. از طــرف دیگــر بــا افزایــش غلظــت مــواد ریزدانــه، ترکیبــات مــواد آلــی و معدنــی و فلــزات ســنگین منابــع پســاب روشه ای متع ارف جوابگـ وی نیاز تصفیهخانههــا نبــوده و الزم ً جدیـ دی در تصفیهخانههــا اســتفاده اســت…

امـروزه بـا محدودیـت در منابـع آبـی و نیـاز بـه آب در صنایـع اســتفاده مجــدد از پســابهای صنعتــی امــری الزم و ضــروری بــه نظــر میرســد. از طــرف دیگــر بــا افزایــش غلظــت مــواد ریزدانــه، ترکیبــات مــواد آلــی و معدنــی و فلــزات ســنگین منابــع پســاب روشه ای متع ارف جوابگـ وی نیاز تصفیهخانههــا نبــوده و الزم ً جدیـ دی در تصفیهخانههــا اســتفاده اســت از فرآینده ای نس بتا شـود. یکی از مهمترینـ مناب ع پس اب صنعت ی، پســابهای حـ اوی فلـ زات سـ نگین ماننـ د Cd ،Cr ،Cu ،Ni ،Pb و Zn هســتند. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن پســابها ب ه دلیل ســمی ب ودن فل زات س نگین، جــزء خطرناکتریــن پسـابهای صنعتـی هسـتند. تمـاس بـا فلـزات سـنگین حتـی به مقدار کم برای انسـان زیـان آور اسـت؛ بنابرایـن حـذف مؤثـر فلزات نامطلــوب از سیســتم های آبــی موضوعــی مهــم و در عیــن حال چالــش برانگیز برای متخصصین محسوب می شود. فلـزات س نگین بـه دلا یل انحـلال زیادش ان در محیطه ای آبـی میتواننـد جـذب موجودات زنده شوند. بنابریـن لازم اسـت کـه پسـابهای حـاوی فلـزات سـنگین قبـل از تخلیـه بـه محیـط و اسـتفاده مجـدد تصفیه گردن د. ب رای حذف فل زات سنــگین از پسانب ها میتـوان از روشهـای متعـارف تصفیـه مانند ترسـیب شـیمیایی، تبـادل یونی و روشی الکتروشیمیایی کمک گرفـت. ایـن فرآیندهـا معایـب قابـل توجهـی بـرای مثـال حـذف غیرکامـل، مصـرف انـرژی زیـاد و تولیـد لجـن سـمی دارنـد. در این مطلب قصد داریم تصفیه پسماندهای صنعتی حاوی فلزات را مورد بررسی قرار دهیم.

پیشــرفت فناوری هــای تصفیــه پســاب منجــر بــه توســعه روشهــای ارزانتــر و موثرتــر بــه منظــور کاهــش هــم مقــدار پســابهای تولیدـی و ه م بهبوـد کیفیت پســابهای تصفیــه شـ ده اســت. لــذا شناســایی ایــن فناوریهــا امــری ضــروری بــه نظـر میرسـد. روشهـای مختلـف جدیـدی ماننـد جـذب سـطحی، جداســازی غشایی، روشهـای تصفیه الکتریکـی ماننـد الکترودیالیز و فرآیندهـای فتوکاتالیسـتی نیـز یـک تکنیـک نوآورانه بـرای تصفیه پســابها هســتند. در س الهای اخیــر جــذب ســطحی بــا جاذبهــای ارزان قیمـت کـه قابلیـت جـذب فلـزات را داشـته باشـد یکـی از روشهای جایگز ین مط رح ش ده اس ت. جاذبهاــ میتواننــد معدنــی، آلــی، بیولوژیک ی، زئولیتهـا، ضایعات صنایـع، ضایعات کشـاورزی، بیومس و مــاد پلیم ری باشـد.در ایـن مقالـه بـه مطالعـه کلـی جاذبهـای ســطحی نوآورانــه بــرای حــذف فلــزات ســنگین از پســابهای صنعتـی بـا روش جـذب سـطحی پرداختـه شـده اسـت. مزایـای آنها و معایبشـان در کاربـرد ارزیابـی شـده اسـت. بـرای برجسـته شـدن قــدرت حــذف شــرایط عملیاتــی اساســی ماننــد pH و اثربخشــی تصفیه نیز بررسی شده است.

تصفیه پسماندهای صنعتی حاوی فلزات

فلـزات سـنگین بـه طـور کلـی آن دسـته از فلزاتـی که دانسـیته cm3/g دارن د، در نظـر گرفتـه میشـوند. فل زات سـنگین باالتـر از 5 منجـر بـه اختـا ـ الت جـدی در سـامتی شـامل کاهـش دادن رشـد، س رطان، آسیــب سیستـم عصب ی و مرـگ میش وند. فعالیتهـای صنعت ی از جمل ه آبکاریالکتریکــی، فل زکاری، فعالیتهــای متالوژیکیـ، چرمسـازی، تولیـد مـواد شـیمیایی، صنایـع معدنـی و تولید باتـری، صن ایع ف رآوری چوـب، تول ید رنگدانهه ای معدنی مقادیرــ قابل توجه ی از پس ابهای حـاوی فلـزات سنگین)شـامل کادمیــوم، روی، س رب، کـ روم، ن یکل، مســ، وانادیــوم، پالتیــن، نق ره و تیتانیوم را تولیدـ میکننـد. یکـی دیگـر از منابـع بـارز ضایعـات فلـزات سـنگین کارگاههـای سـاخت مدارهـای الکترونیکی اســت. لحیم هــای قلــع، ســرب و نیــکل بــه طــور گســتردهای بــه عنــوان مقاومــت در ایــن مدارهــا اســتفاده میشــود.

شما می توانید برای اطلاع از آخرین قیمت لوله فلزی، میلگرد، نبشی، ناودانی و ورق فلزی با کارشناس آرسیس فولاد تماس بگیرید.