امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 3*30*30 ناب 3*30*30ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 2.5*40*40 ناب40*40*2.5ناب تبریز2.56کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*40*40 ناب40*40*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 3*45*45 ناب45*45*3ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*45*45 ناب45*45*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز157500
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز161500
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز154500
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز158500
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز154000
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز158000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز154000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز158000
نبشی 4*60*60 ناب60*60*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*60*60 ناب60*60*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 6*60*60 ناب60*60*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*70*70 ناب70*70*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز159000
نبشی 6*70*70 ناب70*70*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز159000
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز156000
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز160000
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز156000
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز160000
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

66کیلوگرمکارخانه تبریز154500
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

612کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز154500
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز158500
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

86کیلوگرمکارخانه تبریز154000
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

812کیلوگرمکارخانه تبریز158000
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز158500
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز162500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز157500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز812کیلوگرمکارخانه تبریز161500
نبشی 10*100*100 ناب100*100*10ناب تبریز106کیلوگرمکارخانه تبریز154500