امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

فولاد کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 12 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 14 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 23 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 25 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 26 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 28 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 30 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 32 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 34 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 36 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 38 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 40 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 45 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 50 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید