امروز : چهارشنبه 2 خرداد 1403

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

شرکت آیین صنعت
آخرین بروزرسانی : 26 می 2021

چاپ

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد 18 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 34 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 35 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 36 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 38 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید