امروز : یکشنبه 23 مرداد 1401

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

65 تا 80 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

50 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد اردبیل:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تومان

افزایش

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

اخبار آهن آلات

سیر تحول فولاد های قابل استفاده در صنعت خودروسازی

بهناز میرلوحی
sharif sharif 1399/01/25 0

از اوایـل دهـه ی 90 اسـتفاده از مـواد جدیـد و پیشـرفته در صنعـت خــودرو بــه طــور چشــمگیری افزایــش یافته اســت. یــک بخــش اساسـی ایـن امـر بـه خاطـر اسـتانداردهای فزاینـده زیسـت محیطی درمــورد کاهــش میــزان مصــرف ســوخت در خودروهــا ایجــاد شده اســت. بــه عـلاوه نیــاز روزافــزون بــه ایمنــی بیشــتر انگیــزه لازم بـرای اسـتفاده از مـواد جدیـد و ویـژه بـه خصـوص مـواد…

از اوایـل دهـه ی 90 اسـتفاده از مـواد جدیـد و پیشـرفته در صنعـت خــودرو بــه طــور چشــمگیری افزایــش یافته اســت. یــک بخــش اساسـی ایـن امـر بـه خاطـر اسـتانداردهای فزاینـده زیسـت محیطی درمــورد کاهــش میــزان مصــرف ســوخت در خودروهــا ایجــاد شده اســت. بــه عـلاوه نیــاز روزافــزون بــه ایمنــی بیشــتر انگیــزه لازم بـرای اسـتفاده از مـواد جدیـد و ویـژه بـه خصـوص مـواد دارای قابلیـت جـذب انـرژی بالاتـر را ایجـاد کرده اسـت. بـه خاطر اسـتفاده از گریدهـای جدیـد فـولادی، میـزان وزن بدنـه ی خودروهـا بـه طـور چشـمگیری کاهـش پیـدا کـرده و همزمـان میـزان اسـتانداردهای ایمنــی آن هــا نیــز افزایــش پیــدا کرده اســت . تـا بـه امـروز فولادهـا بیشـترین پتانسـیل را در زمینـه توسـعه مـواد در طراحــی هــای بــا وزن کمتــر و اســتحکام بالاتــر در مقایســه بــا بقیـه مـواد از خـود نشـان داده انـد. تـا قبـل از سـال 1990 درصـد اســتفاده از فولاد هــای معمولــی در ســاخت خــودرو تــا 65 درصــد وزنــی آن بوده اســت.

سهم مهم فولاد های استفاده شده در صنعت خودروسازی

فولاد های قابل استفاده در صنعت خودروسازی

فولاد های قابل استفاده در صنعت خودروسازی

سـهم اسـتفاده از فولاددهـای مسـتحکم تر از ایـن تاریـخ بـه بعـد، بـه طـور چشـمگیری افزایـش یافته اسـت. بــا اســتفاده از فوالادهــای جدیــد انعطــاف پذیری هــای بیشــتر و خـواص تغییرشـکل سـرد بهتـری نسـبت بـه فولاد هـای معمولـی با اسـتحکام مشـابه بـه دسـت مـی آیـد. در رنـج پاییـن اسـتحکام محصـوالت فـولادی IF بـه خاطر ظرفیـت تغییرشـکل سـرد بالا یشـان در سـطوح تنش هـای ماکزیمم، هـم بـرای فراینـد کشـش عمیـق و هـم بـرای فراینـد شـکل دهـی کششــی ورق بســیار مناســب هســتند. در ایــن فولاد هــای عمیقــا کربونیــزه شــده اتم هــای محلــول بیننشــینی ماننــد کربــن و نیتـروژن بـا عناصـر میکروآلیـاژی ماننـد تیتانیـوم و نیوبیـوم ترکیب داده شـده و باعـث افزایـش چشـمگیر شـکل پذیـری مـی گردنـد.

فولاد های قابل استفاده در صنعت خودروسازی

فولاد های قابل استفاده در صنعت خودروسازی

مثـال دیگـر از رشـد سـریع اسـتفاده از گریدهـای آلیـاژی و اسـتحکام بــاالی پیشــرفته در صنعــت خودروســازی اروپــا، آسـیای شـرقی و آمریکای شـمالی. میزان توزیـع میـزان اسـتفاده از گریدهـای مختلـف فـوالدی وفلـزی در اجـزای مختلف خودرو در سـالهای 2007 و 2015 است. چنانچـه دیـده می شـود درصـد ایـن فولادها یـک مـورد ویـژه از افزایش نسـبی اسـتحکام در فوالدهـای -bake hardening( BH )بـه دسـت می آیـد. افزایـش تنـش تسـلیم در طـول عملیـات حرارتـی بعـدی پیرسـختی یـا پیرکرنشـی ملقـب بــه عملیــات پخــت توســط نفــوذ اتمهــای کربــن بــه اطــراف نابجاییهــای آمــاده بــرای تغییرفــرم، ایجــاد میشــود. در فوالدهــای دوفــازی و چندفــازی فزایــش اسـتحکام در اثـر ایجـاد فازهـای سـخت و توزیـع آن هـا در ریزسـاختار فازهـای نـرم، ایجاد می شـود. در فوالدهـای چندفازی اسـتحکام کششـی تـا حـد MPa 1000 قابـل دسـتیابی اسـت. میکروسـاختار ایـن نـوع فولادها بسـیار ریزدانـه و دارای توزیع همگن میکرورسـوبات اسـت. اسـتحکام بیـن 1200 تـا 1400MPa در فوالدهای مارتنزیتی از ایـن گـروه قابـل دسـتیابی اسـت.

سایت آرسیس فولاد به عنوان بزرگ ترین مرجع آهن و فولاد کشور همیشه سعی کرده بهترین و جذاب ترین اطلاعات مختلف در حوزه فولاد و آهن را ارائه دهد. شما همواره می توانید برای اطلاع از آخرین قیمت های میلگرد، ورق فلزی، نبشی، انواع لوله فلزی و غیر فلزی، ناودانی و تیرآهن با کارشناسان فروش آرسیس فولاد تماس بگیرید.