پیش گرم کن های افقی پاتیل

در طـی دهـه ی گذشـته، قدم هـای بزرگـی در جهـت کاهـش مصـرف انـرژی در صنعـت فولاد برداشـته شـده اسـت. ورل و همـکاران، پتانسـیلهای صرفهجوئـی انـرژی و کاهـش تولیـد دیاکسـیدکربن در صنعـت آهـن و فولاد آمریـکا را مـورد بررسـی قـرار دادنـد. ژانـگ و وانــگ بــه بررســی پتانســیل های صرفهجوئــی انــرژی در بخشهــای مختلــف صنعــت آهــن و فولاد چیـن پرداختنـد. ناحيـه ی فولادسـازي بـه عنـوان قلب مجتمع فولاد مبارکه، سـهم قابل توجهـی در مصـرف انـواع حاملهـاي انـرژي دارد. گاز طبیعـی بـه عنـوان یکـی از حاملهـای انـرژی مصرفـی در ایـن واحـد، در تجهیـزات متعـدد و بـرای اهـداف متفاوتـی مصـرف میگردد. آمـار و ارقـام نشـان میدهـد کـه میـزان مصـرف گاز طبيعـي در ناحیه ی فولادسـازي، سالانه بيــش از ســی ميليون نرمال متر مکعــب اســت. ایــن میــزان گاز طبیعــی، در بخش هــاي مختلــف ناحیــه ی فولاد ســازي نظيــر پيشگرم کن هــا، خشــک کن ها، گرم کن هــاي تانديــش و تجهيـزات متفرقـه دیگـر مصـرف مي گـردد. سـهم پیش گرم کن هـای افقـی در مصـرف انـرژی و همچنیـن تلفـات انـرژی بیـش از دیگـر تجهیـزات اسـت. کیفـر و باتلز به بررسـی بهبـود کارائی انـرژی در ایـن تجهیـزات پرداخته انـد. هـدف از ایـن مقالـه، بررسـی اثـر پارامتر هـای عملیاتـی مختلـف بـر ميـزان مصـرف انـرژي در پيشگرم کن هـای افقـی و ارائـه روش هـای عملیاتـی بـه منظـور کاهـش مصـرف گاز در ایـن تجهیـزات اسـت. عـلاوه بـر ایـن، در ایـن مقالـه از آرسیس فولاد بـه نتایـج حاصـل از اجـرای راه کارهـای عملیاتـی بـه منظـور کاهش مصـرف گاز طبیعی در ایـن تجهیزات پرداختـه شـده اسـت.

در واحـد فولاد سـازی، پاتیل هـای حمـل مـذاب، قبل از بارگیـری مـذاب و بـه منظـور جلوگیـری از شـوک حراراتی تـا دمای 1100 درجــهی ســانتیگراد پیش گرم کن میشــوند. عمــل پیش گرم کن پاتیــل توســط کوره ی گاز مجهــز بــهیــک مشــعل گاز ســوز انجــام می شـود. ایـن کـوره بـه صـورتیـک بشـقابک کـه در مرکـز آنیـک مشــعل احتراقــی قــرار گرفتــه اســت، عمــل پیشگرمنمــودن پاتیــل را انجـام میدهـد. پـس از قرارگیـری پاتیـل در سـکوی مقابـل بشـقابک به صـورت افقـی، بشـقابک بـه جلـو رانـده میشـود تـا در دهانـهی پاتیـل قـرار گیـرد و سـپس بـا روشن شـدن مشـعل، عمـا پیشگرمایـش پاتیـل سـرد تـا دمـای 1100 درجـهی سـانتیگراد ادامـه می‌یایـد. در واحـد فولادسـازی فولاد مبارکـه، پيشگرم کن هـاي افقـي در دو بخـش مـدول A و مـدول B واقـع شـدهاند. ایـن تجهیـزات دارای کنتــور مجــزا نیســتند لــذا در گام اول ایــن پــروژه و بــه منظــور تعیین میـزان دقیـق گاز مصرفـی در ایـن تجهیـزات،یـک کنتـور توربینی مدل G160 در مســیر خــط گاز مصرفــی پیشگرمکــن شــماره 7 مــدول B نصـب گردیـد. پـس از نصـب و راه انـدازی کنتـور، میـزان مصـرف گاز طبیعـی در ایـن پیشگرمکـن دریـک بـازهی زمانـی ثبـت گردیـد. در گام بعـد، چـک لیسـتی بـه منظـور جمـعآوری اطالعـات مـورد نیـاز ماننـد دمـای لحظـهای پاتیـل، میـزان مصـرف گاز ثبت شـده توسـط کنتــور در بــازه ی مــورد نظــر و غیــره تهیــه شــد. پــس از ایــن مرحلــه، دادههـای الزم جهـت تعییـن میـزان مصـرف گاز طبیعـی قبـل از اعمـال تغییرات تهیـه گردیـد. در گام سـوم بـا اسـتفاده از مطالعـات میدانـی و بررسـی پارامترهـای مختلـف، میـزان اتـلاف انـرژی در ایـن تجهیـزات و پارامترهــای مؤثــر بــر مصــرف انــرژی تعیین گردیــد و بــر اســاس آن، راهکارهـای کاهـش مصـرف انـرژی مشـخص شـد. در گام بعـد راهکارهـای عملیاتـی مـورد نظـر از نقطـه نظـر فنـی، ایمنـی و اقتصـادی مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا همــکاری تیــم تعمیــرات مکانیــک راهکارهـای قابـل اجـرا روی پيشگرمکنهـاي افقـي اعمـال گردیـد.

شرکت آرسیس فولاد یکی از بزرگ ترین و معتبرترین مجموعه ها در زمینه خرید و فروش آهن و فولاد در کشور محسوب می شود، شما می توانید برای اطلاع از نجوه فروش ورق فلزی، میلگرد، نبشی، ناودانی و همچنین تیرآهن و لوله فلزی با کارشناسان آرسیس فولاد تماس بگیرید.

شماره تماس: 54774 – 021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *