پروفیل مقطع

در هنـگام نـورد فولادهـای اسـتحکام بالا دسـتیابی بـه یـک سـیالن پایـدار مـواد در ورق فلزی، ضـروری اسـت. بـه منظـور حصـول اطمینـان از ایـن مهـم، متغیرهـای مـورد انتظـار فرآینـد بایـد بـا سـطح بالایـی از دقـت تعییـن شـوند. مثالی از یــک مــدل فیزیکــی کــه بــه منظــور محاســبهی ایــن پارامترهــا اســتفاده میشــود بــه همـراه اجـزای اصلـی آن از جملـه شـرایط غلتـک، تغییرشـکل غلتـک و مـدل ماده است. پروفیـل مقطـع و صافـی سـطح بـه همـراه تنظیمـات المان هـای کنتـرل کننـده ی پروفیـل نهایـی بـرای تمـام قفسـه های نـورد موجـود در خطـوط نهایـی بـه طـور تکرارشـونده توسـط عملکرهـای پروفیـل و تحـت شـرایط مـرزی متغیـر (سـاختار برنامــه ی نــورد، پروفیل مقطع شــمش نــورد شــده، زمانهــای کشــش ورق، نیروهــای قفســههای نــورد، شــرایط غلتــک هــای پشــتیبان و …) محاســبه می شــوند.

مدل های پروفیل مقطع

پروفیل مقطع

پروفیل مقطع

زمانــی کــه نــورد مــواد نــرم بــه مــواد نیمــه ســخت انجــام میشــود، مــاده ممکــن اســت در جهـت طولـی در اثـر مقادیـر کمتـر تنـش سـیالن در مناطـق بیـن قفسـهای و تحـت تنشـهای کششـی، سـیالن کنـد. بنابرایـن خطاهـای فاصلهـی بیـن غلتکهـا )و عـدم صافـی سـطح( بـه وجـود خواهـد آمـد. هنگامـی که مـواد اسـتحکام بالا را نـورد می کنیـم، هیچگونه سـیالنی در فاصلهـی بیـن قفسـه هـا اتفـاق نمیافتـد. خطاهـای نسـبی سـهمیوار در گـپ بیـن غلتک هـا برابـر 3 تـا 5 میکرومتـر باعـث میشـود کـه قفسـهی آخـر بـه خاطـر تجمـع خطاهـای صافـی سـطح میـزان نـورد بیشـتری را اعمـال کنـد و ایـن امـر بـه طـور مسـتقیم باعـث هدایـت فرآینـد نـورد بـه سـمت ناپایـداری می شـود. هنگامـی کـه ایـن مـواد را نـورد می کنیـم، تغییـرات دینامیکـی زیـادی در متغیرهـای فرآینـد )نیـروی نـورد، خمـش حرارتی غلتک هــا و …( در طــول ورق ایجــاد می شــود. ایــن مــوارد محاســبه شــده و توســط مدلــی بـا اسـتفاده از سیسـتم خمـش غلتـک کاری جبـران می شـود. نتیجـه ایـن میشـود کـه صافــی ســطح در طــول ورق ثابــت نــگاه داشــته شــده و شکســت های متقــارن و مناطــق زیـاد نوردشـده در سـروته ورق بـه مقـدار کمینـه ی خـود میرسـند. عـاوه بـر ایـن مـوارد، تلرانســهای کمتــر در صنایــع پاییــن دســتی بــه ویــژه تولیــدات بــا دقــت بالا (Ck67 QE460, HR60, 58CV4 )مــورد تقاضــا می باشــد. بــا اســتفاده از مدل هــای توســعه یافتـه اخیـر، سیسـتمهای کنتـرل جدیـد و عملگرهـای پروفیـل نصـب شـده در قفسـه اول نـورد نهایـی، ورقهایـی از جنـس فولادهـای اسـتحکام بالا دارای ضخامتهـای کمتـر از 2 میلیمتـر بـا تلورانـس پروفیـل 40 میکرومتـر و کمتـر بـه طـور پایـدار قابـل تولیـد هسـتند.

در هنــگام نــورد فولادهــای اســتحکام بالا و نــازک، بایــد توجــه زیــادی بــه ترازکــردن قفســههای نــورد در خطــوط نهایــی شــود. توزیـع نامتـوازن کشـش در ورق هنـگام خـروج از قفسـهی آخـر باعـث میشـود کـه برآمدگـی زائـدی در مرکـز ورق و در مناطـق انتهایـی آن بـه وجـود بیایـد کـه بعضـا بـا شکسـت نیـز همـراه اسـت. ایـن شکسـت ها اغلـب باعـث آسـیب رسـیدن بـه غلتـک ها شـده و میـزان صافـی سـطح آن را کاهـش داده و حتـی باعـث پایـان دوره کاری آنهـا مـی شـوند. بـه ویـژه نـورد فولادهایـی بـا کیفیـت سـطح حسـاس بـرای صنایـع پاییـن دسـتی، دچـار مشــکل می شــوند.

بروزترین اخبار و اطلاعات مربوط به آهن و فولاد را از کارشناسان آرسیس فولاد بخواهید. همچنین شما می توانید برای اطلاع از انواع محصولات آهن و فولاد اعم از اطلاع از قیمت میلگرد، قیمت نبشی، قیمت ناودانی و… با کارشناسان آرسیس فولاد تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *