فولاد های دو فاز

فولاد های دوفــاز ، جزوی از فولادهایی با کربــن پایین و میکروآلیـاژی کم هستند که در برگیرنده فـاز انعطافپذیـر فریـت و 5 تـا 30 درصـد حجمـی جزایــر ســخت مارتنزیــت هستند. بــا انتخــاب نســبت صحیحــی از دوفــاز، ترکیــب همزمانــی از اســتحکام و انعطافپذیــری حاصــل 3  در ســال 1937 میــادی میشــود. ایــن فوالدهــا در مرحله نخست توســط گریــب از یــک فولاد حــاوی 25/0 درصــد وزنــی کربــن معرفــی شده است.  تحقیقات بعــدی در حوزه فولادهای دو فاز بــرای تولیــد فولادهای فریتــی- مارتنزیتـی بـا مورفولـوژی مارتنزیـت فیبـری شـکل بوده است کـه ترکیـب بهتـری از اسـتحکام و انعطافپذیـری را با خود داشته است. فولادهای دوفـازی در اواسـط دهـه ی 70 میـادی بـه دلیـل اسـتحکام و مقاومت بالا همـراه بـا مقاومـت بـه ضربـه مناسـب، مـورد توجـه صنعتگـران قـرار گرفته است.

فولادهــای دوفــازی در بیش‌تر از طریق شیوه‌ های حرارتــی بیــن بحرانـی و یـا فرآینـد نـورد گـرم تولید و در بازار عرضه می‌ شود. نکتـه با اهمیت در تولیـد و عرضه فولاد دوفـازی ایـن اسـت که اکثر این فولادها در زمان تولید و انتشار، Fe3-Fe  می‌بایست از منطقه پایـداری آسـتنیت و فریت در دیاگـرام فـازیC عبـور داده شـده و سـپس کوئنـچ شـوند. ایـن منطقه دمایـی و حرارتی، حد واسـط 4  نامیـده می شـود. شایان ذکر است کـه ترکیـب شـیمیایی فولاد، ایـن دماهـا را تغییــر داده، از این جهت بــرای هــر فــولاد، بــازه دمایــی بیــن بحرانـی محاسبه خواهد شد.  3 روش گوناگون بـرای رسیدن بـه سـاختار دوفـازی بـر عمومـا پایـه عملیـات حرارتـی بیـن بحرانی پیشـنهاد شـده کـه دربرگیرنده شیوه های مختلف است.

بــا توجــه بــه ســاختار مــورد نظر تحــت ســرعت های گوناگون ســردکردن، کوئنــچ می شــود. از این جهت کــه بــرای رسیدن بـه فرآیند فریتـی-  مارتنزیتــی نمونه در آب کوئنــچ شــده و بــرای ایجــاد ســاختار نهایی آن نمونـه در حمـام نمــک مــذاب ســرد می شــود .مارتنزیتی بوجود آمده بتوسط این سیسیم بـه شـکل هـم محـور در زمینـه فریـت گـزارش شـده اسـت.

فولاد های دو فاز

فولاد های دو فاز

ترکیب شیمیایی فولاد های دو فاز

ریزسـاختار فولاد هـای دو فـازی با تاثیر گرفتن از شـرایط دمایـی و زمانـی در ناحیـه بیـن بحرانـی  است و از همین رو ترکیب شـیمیایی ایـن فولادهـا در تعییـن دماهـای بحرانـی بهینـه، نـرخ بحرانـی سـرد کـردن، سـخت پذیری، دگرگونـی مارتنزیـت، خـواص مکانیکـی و غیـره اهمیـت خاصـی گرفته است. کربـن و منگنـز از اصلی ترین فاکتورهای در ترکیـب شـیمیایی ایـن فولادها به شمار می آید. حضـور عناصـر میکروآلیاژی بــا تشــکیل کاربیدهــای پایــدار در برابــر حــرارت از رشــد دانههــا در دمــای بــاال جلوگیــری مینماینــد. ریــز شــدن دانههــا در فولاد هــای دو فـازی منجر به بهتـر شـدن نـرخ کارسـختی و در نتیجـه بهبـود ازدیـاد طـول می شـود. از این جهت، ترکیـب بهینه ایـی از اسـتحکام و شـکل پذیری بـا توزیـع یکنواخـت جزایـر ریـز مارتنزیـت در زمینـه فریتـی ریزدانـه قابـل حصـول اسـت.

خـواص مکانیکـی فولادهای دو فاز و عوامـل موثـر بـر آن

فولادهـای دوفـازی بـه واسـطه مشـخصات ریزسـاختاری خـود دارای خـواص منحصـر بـه فـردی هستند. نسـبت اسـتحکام بـه وزن بالا، رفتـار تسـلیم پیوسـته، نـرخ کارسـختی بسـیار بالا در کرنش هـای پایین، نسـبت اسـتحکام تسـلیم به اسـتحکام کششـی پایین، شکلپذیری خــوب، مقاومــت بــه خســتگی، قابلیــت جوشپذیــری بالا و عــدم پیرشــدن در دمــای محیــط از اصلی ترین فاکتور فولادهــای دوفــازی به شمار می‌آیند.

انعطاف پذیری فولاد های دو فاز

یکـی ازاصلی ترین و در حقیقت کلیدی‌ ترین ترین هدف تولیـد فولاد های دو فـازی، نتیجه مواد شـکل پذیر و در عین حال دارای اسـتحکام نسـبتا بـالا و رو به رشد است. انعطاف پذیـری فولاد هـای دو فـازی بـه شکل ازدیـاد طـول یکنواخـت و ازدیـاد طـول کلـی مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.   نتایــج بســیاری از گزارش هــا حاکی از آن است کــه انعطاف پذیــری فولاد هــای دوفــازی بــا رشد درصــد مارتنزیــت کاهــش پیدا می کند . اگرچــه اســتحکام فولاد هــای دو فــازی بــا رشد درصــد مارتنزیــت افزایـش می‌یابـد امـا تغییـر شـکل پالسـتیکی نیـز دارای اهمیـت خـاصی برخوردار است.

رشد اسـتحکام فولاد های دو فـازی از طریق فرآیند هـای ترمومکانیکــی باعث بوجود آمدن ریزســاختار های فریتــی خواهد شد.  فریــت از طریق سردشــدن آهســته پس از فرآینــد رشــد رونشســتی ترمومکانیکـی بهبـود انعطافپذیـری بـدون از بین رفتن اسـتحکام را ار ارائه می دهد.

شما می تواند برای اطلاع از آخرین قیمت و نحوه فروش ورق فلزی، تیرآهن، نبشی و همچنین ناودانی با کارشناسان فروش آرسیس فولاد تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *