فرآیند نورد ورق های گرم

ناهمسـانگردی خـواص مکانیکـی اصـولا ورق هـای قلـع انـدود تولیـدی باعـث شـده اسـت ابعـاد ورق هـای گرم سفارشـی مشـتریان بـه گونـه ای باشـد کـه عـرض ورق در جهت طولــی نــورد و طــول ورق برابــر عــرض نورد ورق های گرم در نظـر گرفتـه شـود. حـال بـا توجـه بـه ایـن کـه نـورد تختال هـای عریـض هزینـه بـر بـوده و تولیـد ایـن نـوع ورق هـا با محدودیتهایـی نیـز همـراه اسـت، لـذا برای حـل ایـن مشـکل تولیـد ورقهـای قلعانـدود بـا خـواص مکانیکـی همسان پیشـنهاد شـده اسـت. در ایـن رابطـه یکـی از عوامـل مهـم و تاثیرگــذار بــر ریزســاختار فــوالد T3 ، دمـای کالفپیچـی فراینـد نوردگـرم اسـت. در ایــن پژوهــش هــدف، طراحــی و اجــرای چرخــه تولیــد ورقهــای T3 جهــت ایجــاد خـواص مکانیکـی همسـان اسـت.برای ایـن منظــور ابتــدا ســفارش ســاخت یــک ذوب آزمایشــی بــا ترکیــب شــیمیایی مشــخص در دســتور کار واحــد فوالدســازی شــرکت فــوالد مبارکــه قــرار گرفــت. پــس از انجــام عملیــات فولادســازی ثانویــه، تختال هــای بــا عــرض 800 میلیمتــر ریختــه گــری شــد. در ادامـه پـس از انجـام فراینـد نورد ورق های گـرم، کالف هــا در دماهــای 560 و 730 درجــه ســانتیگراد پیچیــده شدــند.پس از انجــام مراحــل نهایــی بــا انجــام نمونه گیــری از محصــول، مورفولــوژی و انــدازه دانه ها در نمونه هــای مختلــف توســط میکروســکوپ نـوری OM و همچنیـن خـواص مکانیکـی نمونه هــای ورق در جهــات مختلــف نــورد توسـط آزمـون کشـش مـورد سـنجش قـرار گرفتـه است. نتایـج نشـان میدهـد افزایش دمـای کالفپیچ ی منجـر بـه ایجـاد خواص مکانیکـی همسـان در جهـات مختلـف نورد ورق شــده اســت.

دمـای کلافپیچـی بـر عواملـی ماننـد انـدازه و شـکل دانه هـای فریتـی، فاصلـه ی بیـن صفحــات پرلیــت، ضخامــت صفحــات پرلیــت، شــکل مرز دانه هــای ســمنتیت و شــکل و ضخامـت رسـوبات تاثیرگـذار اسـت. دمـای کالف پیچـی میتوانـد زیـاد یـا کـم انتخـاب شـود. دماهـای کالف پیچـی پاییـن در محـدودهی 550 تـا 650 درجـه سـانتیگراد اسـت. در ایـن دمـا رسـوبات AlN در مرزدانه های آسـتنیت قـرار میگیرنـد. بـه همیـن دلیـل فریتهــا در مرزدانه های آســتنیت و رســوبات AlN جوانــه میزننــد و رشــد میکننــد. جوانهزنــی دانه های فریتــی در مرز دانه هــا باعــث میشــود کــه دانه های فریتــی در جهـت دانه هـای آسـتنیت رشـد کننـد.

در نهایــت دمــای پاییــن کلاف باعــث ایجــاد دانه هــای فریتــی کشــیده در جهــت نورد ورق  میشــود.در دمــای پاییــن کالفپیچــی بیشتــر رســوبات AlN بــه صــورت فــوق اشــباع قــرار میگیرنــد. همچنیــن ســمنتیت ظریــف در مرزدانه هــا تشــکیل میشــود. در دمــای کالفپیچــی بــاال در دماهــای بیشتــر از ایــن دمــا AlN به صــورت رســوب در دانه های آســتنیتی ایجــاد میشــوند. بــا ایجــاد رســوبات AlN در داخــل دانه ها جوانهزنــی دانه های فریــت در داخــل دانه های آســتنیتی انجــام میشــود. جوانهزنــی دانه هــای فریــت در داخــل دانه های آســتنیتی باعــث ایجــاد دانه هــای هممحــور میشــود. همچنیــن میــزان رســوبات AlN در ســاختار بیشتــر میشــود. هممحورشــدن دانه ها موجــب میشــود کــه خــواص مکانیکــی در جهـت طـول و عـرض نـورد ورق های گرم تفـاوت چندانی نکنــد.

آرسیس فولاد یکی از بزرگ ترین و معتبرترین مرجع خرید و فروش آهن و فولاد کشور است و سعی بر آن داشته است که تا بهترین و بروزترین اطلاعات تخصصی در زمینه آهن و فولاد را در اختیارتان قرار دهد. همچنین شما می توانید برای اطلاع از قیمت و نحوه فروش ورق فلزی، فروش میلگرد، فروش نبشی و فروش ناودانی با کارشناسان فروش آرسیس فولاد تماس بگیرید.

*** شماره تماس: 54774 – 021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *