سرباره های آهن سازی

ســرباره هــای آهن سازی را مــی تــوان مهم تریــن محصـول جانبـی مجتمع هـای فولادسـازی دانسـت. سالانه حجم قابـل توجهی سـرباره هــای آهن ســازی و فولادســازی در صنایــع آهـن و فولاد تولیـد میشـوند کـه امـروزه اســتفاده یــا بازیافــت آنهــا بخاطــر مســائل اقتصـادی و زیسـت محیطـی بـرای شـرکت هــا اهمیــت بســیار زیــادی پیــدا کــرده اســت. سرباره های اصلــی صنایــع فولاد مشــتمل بــر ســرباره آهــن ســازی کــوره بلنـد، سـرباره فولادسـازی کـوره کنورتـور یــا کــوره قــوس الکتریکــی و ســرباره فولادسـازی ثانویـه هسـتند. بازیابی مناسـب و پربـازده سرباره ها مسـتلزم رعایـت نـکات متالورژیکـی و تکنولوژیکـی خاصـی در حین فراینــد فولادســازی و فــراوری پــس از آن اسـت. بـا ایـن کـه سرباره های فولادسـازی عمدتــا مــورد فــراوری قــرار میگیرنــد تــا هـم در خـود صنعـت فولادسـازی اسـتفاده شــوند وهــم بــرای کاربردهــای متفرقــه مهیــا شــوند ولــی درهــر کارخانــه روشــها و فرایندهــای بازیابــی و فــراوری ســرباره بسـته بـه مـواد اولیـه، محصـوالت، شـرایط وتکنولـوژی تولیـد آن بایـد بـه طـور خـاص مـوردتحقیـق و توسـعه قـرارگیردتـا بتوان بهتریــن روش و فراینــد را امــکان ســنجی، طراحــی و اجــرا نمــود. در حقیقــت پیــدا کــردن یــک راه حــل قطعــی در مــورد ســرباره کــه مطابــق بــا فراینــد تولیــد هــر شــرکت باشــد، مســتلزم انجــام مطالعــات، آزمایشـها، تحقیقـات و بررسـی هـای جامـع و حرفــه ای در ایــن زمینــه اســت

به طورکلــی سرباره های آهن سازی متالورژیکــی بــه ســه دســته آهنــی، غیرآهنــی و خاکسترسـرباره تقسـیم مـی شـوند. سالانهمقادیـربسـیار زیـادی سـربارهدردنیـا تولید میشــود کــه بــه جــز سرباره های کــوره بلنـد، معمـوال بقیـه حـاوی مقادیـری فلزات ارزشـمند هسـتند کـه میتواننـد بـه عنـوان منبــع ثانویــه بــرای تامیــن فلــزات تلقــی شـوند. بـه کمـک فرایندهـای نویـن بازیابـی و اســتخراج نظیــر خردکــردن، آســیاکردن، جدایــش مغناطیسـی، جدایـش بــا جریــان اِدی، غوطــهوری و امثــال آن مــی تــوان فلزاتـی نظیـرآهـن،کـروم، مـس، آلومینیم، ســرب، روی، کبالــت، نیــکل، نیوبیــوم، تانتالـوم، طـا و نقـره را احیـای مجـددکرده و از سرباره ها اســتحصال کــرد.

سرباره های آهن سازی یــا تولیــدی در صنایــع آهــن و فولاد مشــتمل بــر ســرباره آهــن ســازی ســرباره کــوره بلنــد(، ســرباره فولادســازی )ســرباره کــوره کنورتــوری یــا کــوره قــوس الکتریکــی( و ســرباره فولادســازی ثانویــه هســتند کــه در ایــن میــان سرباره های کــوره بلنــد و سرباره های فولادســازی حجــم عمــده‌ را تشــکیل میدهنــد. مطالعــات بــر روی اســتفاده و بهره برداری از سرباره های آهنــی از حــدود ســال 1880 آغــاز شــد. در ابتــدا ایــن سرباره ها بــه عنــوان کــود فسـفردار اسـتفاده میشـدند. بـه طـور مثال اگـر مـواد اولیـه بـرای تولیـد فولاد، حـاوی چــدن فســفر دار بــود ســرباره تولیــدی بــه 1 شــناخته میشــد کــه ســرباره تومــاس بـه عنـوان کـود مصنوعـی فسـفردار بسـیار مــورد اســتفاده بــود. امــروزه بــرای ایــن سرباره ها کاربردهــای متنوعتــری تعریــف شــده کــه میتــوان بــه افزودنــی ســیمان، صنایــع عمرانــی و راهســازی، زیرســازی جادههــا، تقویتکننــده خــاک و کودهــای مختلـف اشـاره کـرد.  عـاوهبـرمصـارف اشــاره شــده در بالا، ایــن مــواد میتواننــد بـه عنـوان یـک عامـل جـاذب ارزان قیمـت در اصــاح و فــراوری آب هــای آلــوده بــه یونهــای فلــزی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ازآنجــا کــه مقــدار آهــن موجــود در ســرباره کــوره بلنــد بســیار کــم اســت، بازیابــی آهــن از سرباره های کــوره بلنــد از اهمیـت چندانـی برخـوردار نیسـت و اغلـب بــه طــور مســتقیم در مصــارف یادشــده اســتفاده میشــود. امــا سرباره های فولادســازی عمدتــا مــی تواننــد مــورد بازیابـی قـرارگیرنـد تـاهـم در خـود صنعت فولاد اســتفاده شــوند و هــم باقیمانــده آن بـرای کابردهـای متفرقـه مهیا شـوند.

آرسیس فولاد یکی از معتبرترین مرجع خرید و فروش آهن و فولاد در کشور محسوب می شود و همیشه سعی بر آن داشته است تا بهترین و اطلاعات تخصصی در زمینه فولاد و آهن کشور را در اختیار تان قرار دهد. شما می توانید برای اطلاع از نحوه خرید و فروش و همچنین اطلاع از قیمت ورق فلزی، قیمت میلگرد، قیمت تیرآهن، قیمت نبشی و قیمت ناودانی با کارشناسان فروش آرسیس فولاد تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *