تولید آهن و فولاد

مراحــل گوناگون فــرآوری فــولاد شامل: آهــن ســازی، فولاد سـازی اولیـه و ثانویـه، ریختـه گـری و نـورد گـرم است که تمامی این مراحل با دقت و ظرافت بالایی صورت می گیرد. در ادامه پروسه هـای دیگـری از جمله نورد سـرد، فـورج، ماشـین کاری، پوشـش دهـی و فزآیند حرارتـی نيـز بـر روی فـولاد صورت  می گیرد کـه باعث تولیـد کالای پایانی است. مـواد اولیـه به کار گرفته شده در صنايـع فـولاد در برگیرنده: سـنگ آهن، زغـال سـنگ، سـنگ آهـک و قراضـه فولادی  راه های تولیـد و عرضه آهـن و فـولاد است. در ادامه این مقاله از آرسیس فولاد روش های تولید آهن و فولاد را بررسی می‌ کنیم.

دو روش کلی بـرای تولید آهن و فولاد وجود دارد:

گام1: گام اول کـه در آن از مـواد خـام سـنگ آهـن و زغـال سـنگ بـرای توليـد فـولاد به کار گرفته می شود،

گام 2: روش دیگر کـه در آن از مـواد فـراوری شده برای اين منظـور اسـتفاده می شـود اصلی ترین پروسه توليـد فولاد در راه اوليـه، فرآينـد کوره اسـت بـه همـراه کـوره کنورتـور)BOF) بلنـد )BF) حـدود 70 %فـوالد دنیـا بـا ایـن روش توليـد می شود.  در شیوه فولاد ســازی دوم از کوره هــای قــوس الکتریکــی  بـرای ذوب قراضه هـای فـولادی به کار گرفته می شود. در حقیقت قراضـه بـه عنـوان مکمـل آهـن اسـفنجی به کار گرفته می شود و افزودنی هــای گوناگونی اعم از فـرو آلیاژهـا بـرای دستیابی بـه ترکیـب شـیمیایی مـورد نظـر بــه آن افزوده خواهد شد. حــدود 29 % فــولاد جهان از طریق EAF توليــد می شود. البتــه روش فولاد ســازی بــا سیستم EAF در بعضی از کشــورهای جهان از محبوبیت بالاتر و گســترده تری برخــوردار اســت . بـه عنـوان نمونه 61% تولید آهن و فولاد در کشورایالت متحـده آمريـکا و تمام توليـد فـولاد در کشور عربسـتان سـعودی و ونزوئـا در سـال 2010 بـا ايـن روش صـورت گرفتـه اسـت.

تولید آهن و فولاد

تولید آهن و فولاد

تکنولـوژی ديگـری در فولاد سـازی وجـود دارد بـه نـام کـوره 5.  ایـن پروسه زيمنـس- مارتیـن يـا کـوره دهـان بـاز مصـرف انـرژی بالینی برخوردار است، بـه لحـاظ زیسـت محیطی بسـیار آلاينــده محسوب می شود و راندمــان اقتصــادی پایینــی دارد. ایــن شیوه از دور خـارج شـده و تنهـا 1 % طـی يـک دهـه گذشـته تقریبـا از توليـد فـوالد جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

مصرف انرژی در توليد و عرضه تولید آهن و فولاد توليـد فولاد فرآينـدی انـرژی بـر و آلاينـده می باشد و همچنيـن بـه مقدار بزرگی منابـع طبیعـی نیـاز دارد. در سـال 2010 کارخانجــات آهــن و فــولاد در اکثر کشورهای جهان حــدود 15 %کل انــرژی اســتفاده شــده در صنايــع را بــه خــود اختصــاص داده انــد. این در شرایطی است کـه ايـن آمـار بـرای صنايع شـیمیایی و پتروشـیمی حــدود 13 % و بــرای صنايــع غيــر فلــزی حــدود 12 % به شمار می آید. تمام انـرژی مصـرف شـده در صنايـع بـه اسـتثنای منابـع نفتــی ورودی بــه کارخانجــات، EJ 114  بــوده اســت.

تولید آهن و فولاد

تولید آهن و فولاد

در ســال 2005 صنايــع آهــن و فــولاد در ازای توليــد Mt 1144فــوالد خــام،  Mtoe 560 EJ 4/23 انــرژی مصــرف کرده انــد و  Gt 99/1 گاز CO2 توليـد نموده انـد. تنهـا پـس از دو ســال در ازای توليــد Mt 1347 فــولاد خــام، مصــرف انــرژی بـه  Mtoe 616( EJ 8/25 )و توليـد گاز CO2 بـه Gt 3/2  رسـیده اســت. دليــل ایــن حجــم آلايندگــی را فــارق از توليــد روز افزون فــولاد، می تــوان در مصــرف انــرژی بالا و وابســتگی صنايـع فـولاد بـه زغـال سـنگ بـه عنـوان منبـع اصلـی انرژی دانسـت . گزارش مصـرف جهانـی انـرژی در حـوزه آهـن و فـولاد از سـال 1972 تـا 2010 بـه همـراه انـواع منابع سـوختی مصرف شـده نشـان داده شـده اسـت. تنحقیقات حاکی از آن است که تقاضــای انــرژی در فاصلــه ســالهای 1990 تــا دو برابـر شـده اسـت.

نحوه فروش آهن و فولاد در آرسیس فولاد

جهت خرید آهن و فولاد، می‌توانید روزانه با کارشناسان آرسیس فولاد جهت بررسی قیمت میلگرد , تیرآهن , نبشی و ناودانی , ورق فلزی , لوله فلزی و پروفیل , سیم مفتولی و شمش فولادی تماس حاصل فرمایید و از نحوه سفارش کالا و همچنین اطلاع از آخرین قیمت ها مطلع شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *