جوشکاری با استفاده از الکترود نیتروژن دار

هزینـه بالای تولیـد برخـی از قطعـات صنعتـی، ترمیـم و بازسـازی آنهــا را بــه منظــور اســتفاده مجــدد مقــرون بــه صرفــه میســازد. از ایــن رو بــرای قطعــات بــا هزینــه تولیــد بالا و امــکان بازیابــی و ترمیــم، روشــهای مختلفــی بــرای باســازی قطعــات توســعه یافتــه اســت. در صنایــع بــه ویــژه صنعــت فولاد، بــه دلیــل بالا بــودن تنشهــا، بالا بــودن میــزان محصــوالت در هــر مرحلــه از تولیــد و مـداوم بـودن خطـوط، جوشـکاری سـطحی بهخصـوص روش زیـر پـودری بـه علـت قابلیـت رسـوبگذاری بـا ضخامـت و چسـبندگی بالا، پرکاربردتریـن فراینـد بـرای پوشـش دهـی، ترمیـم و بازسـازی قطعــات بــا ســطح مقطــع گــرد بــه شــمار مــی رو. یکــی از انــواع قطعاتـی کـه در صنعـت فولاد بـه روش جوشـکاری سـطحی و بـه روش زیـر پـودری مـورد بازیابـی و ترمیـم قـرار میگیـرد غلطـک هــای ریخته گــری مــداوم اســت. پارامترهــای کاری غلطــک هــای ماشین ریخت ه گــری م داوم سوخت مــی باشــد. در این مطلب قصد داریم جوشکاری با استفاده از الکترود نیتروژن دار را بررسی کنیم.

جوشکاری با استفاده از الکترود نیتروژن دار چگونه است

در داخــل ماشــین  بـه داخـل یک ریختـه گـری، فولاد مـذاب از ظرفـی بنـام تانديـش  جــاری مــی شــود کــه آنجــا فولاد مــذاب قالــب مســی نوســانی بصــورت یــک پوســته جامــد در داخــل صفحــات مســی خنــک شـونده توسـط آب، بوجـود مـی آیـد. اسـلب بطـور جزئـی منجمـد  و مــی شــود ســپس از وســط قالــب بوســیله یــک ســری ســگمنت غلطـک هـای دوار بـه بیـرون کشـیده مـی شـود.

ماشــین ریختــه گــری مــداوم و انجمــاد مــذاب نشــان داده شــده اســت. اســلب در داخــل بخــش هــای ماشــین ریختــه گــری در معــرض پاشــش آب قــرار دارد کــه باعــث ود. فش ار تم اس اس لب، افزایش انجم اد میش ســتیک ســطوح دمــای بالا، تغییــر شــکل پال در اثــر تمــاس بــا اســلب داغ، ســایش غلط ک شدـید پوشـش توسـط اکســد و س رباره، سیکل ، ی و خوردگ ی حرارت ی و تن ش ه ای مکانیک بــه صــورت مجــزا و یــا در ترکیــب، کمــک ماشــین ه بدت ر ش دن شــرایط کاری غلط ک ب ایجــاد خوردگــی از یختــه گــری میکننــد.  نـوع حفـره ای بـر روی سـطح غلطـک نیـز مـی توانـد بـه گسـترش تـرک هـا بـه درون غلطـک کمــک نمــوده و عمــر غلطــک را کاهــش دهــد. حضــور ذرات ســاینده نظیــر اکســیدهای ســطحی جــدا شــده نیــز مــی توانــد بــه فراینــد اگـر آب خنک سـایش غلطـک کمـک نمایـد. کننـده حـاوی کلـر بالا همـراه بـا اعمـال فشـار در دمــای بالا باشــد اصــوال باعــث خوردگــی تنشـی و مهیـا شـدن تـرک خسـتگی مـی شـود. گازهـای اکسـید کننـده اکسـیژن، هـوا، بخـار آب، دی اکسـید کربـن، دی اکسـید گوگـرد و غیـره بـا سـطح فلـز واکنـش نشـان مـی دهنـد و یـک الیـه از محصـوالت خوردگـی ترکیبـات گازهــای احیــا کننــده یونــی ایجــاد میکننــد. هیــدروژن، آمونیــاک، متــان، هیــدروژن مخلــوط شــده بــا گازهــای دیگــر، و غیــره( بــا فلــز یــا ترکیبــات غیــر فلــزی از مــواد واکنــش داده در نهایت نف وذ و در آن ح ل م ی ش وند. پژوهشهــا نشــان داده بــه طــور معمــول علــت اصلــی نــاکار آمــدی غلطــک هــا ترکهایــی از نـوع متقاطع ً اسـت کـه بـه تعـداد زیـاد و غالبـا در سـطح جوانـه زده و تـا حـد چنـد سـانتیمتر رشـد میکننـد رشـد ایـن ترکهـا در اثـر اعمـال تنـش حرارتـی و مکانیکـی میتوانـد منجـر بـه شکسـت کامـل غلتـک گـردد. آمـار نشـان میدهـد بـازده غلطـک هـای بازسـازی شـده در کشـورهای پیشـرفته تولیـد 5/1 تـا 3 میلیـون تـن شـمش اسـت در صورتـی کـه ایـن عـدد شـرکت هـای داخلـی تولیـد فولاد در محـدوده 5/0 تـا 1 میلیـون تـن تغییـر مـی کنـد.

قیمت سپری بر اساس متریال به کار رفته در آن، روش تولید و استاندارد های به کار رفته در آن، ابعاد و سایز و شکل ظاهری آن متفاوت می باشد. برای اطلاع از قیمت انواع سپری، قیمت میلگرد، قیمت ورق فلزی، قیمت تیرآهن، نبشی و ناودانی با آرسیس فولاد تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *