فولاد نهایی شده

فولاد در اکثر مصـارف و صنایع مختلف از جمله پرکاربرد و محبوب‌ ترین کالا محسوب می‌شوداز این رو می توانــد نقــش بسیار مهم و کلیدی را در بهبــود بهـره وری انـرژی در سـاختمان ها، کارخانجـات، ماشـین آالت CO2 هنـگام و حمـل و نقـل اجرا کنـد. میـزان کم شدن انتشـار اســتفاده از فولاد هــای گريــد بــالا در مصــارف خــاص، تــا 6 CO2  حاصـل از توليـد خـود فولاد برابـر بیش ـتر از کاهـش نشـر پيشـرفته اسـت. بـه عنـوان نمونه، فولادهـایی که اسـتحکام زیاد که منجر به کاهش وزن کامیون ها می شوند و باعث می شود در تـا محصولات مختلف دیگری را بـرای همـان میـزان انتشـار هـر کیلومتـر حمـل کننـد. به علاوه فولاد هـای الکتریکـی بهبـود یافته ترانسـفور ماتورهای بسـیار کار آمدتـر و پربازده تری تولیـد می کننـد و به تبع آن موتورهـا بـه طـور چشمگیری انـرژی کم تری ر ا مصرف می کنند. در این مطلب از آرسیس فولاد نحوه استفاده از فولاد نهایی شده را بررسی می کنیم.

فـولاد همچنیـن امکان بازیافـت مـواد دیگـر را از طریـق به کار گرفته شـدن در سـاخت تجهیـزات بازیافـت کننـده فراهـم می کنـد و در پی آن اهمیت بالایی را در اقتصاد دارد. نقــش کليــدی ديگـری کـه فـولاد در اقتصـاد دورانـی دارد ارتبـاط نزديـک بـا مصـرف کننـده و ارتقـاء طراحـی و گريـد فـولاد اسـت.

توسعه آخرین دستاورد های تکنولوژی  CO2 يــا حتــی ثابــت نگــه داشــتن مقدار آن مســتلزم پیشرفت و معرفــی تکنولوژی هــای نويــن در صنعــت فولاد ســازی اســت کــه در آن درصد  از کربــن مشــاهده CO2  باشــد. ایــن رویکــرد شــده و شــامل اســتفاده مجــدد از ممکــن اســت موفــق باشــد و بــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای در صنعــت فــوالد کمــک کنــد. بهعنــوان مثــال: در اروپــا، HIsarna  ثابــت کــرده کــه در مقیــاس آزمایشــی کارخانــه موفقــی اســت. پــروژه HIsarna از طریــق ترکیبــی از موسسـات دولتـی و شـرکای کنسرسـیوم فـوالد اروپـا تامیـن مالـی مـی شـود. در ژاپـن، یکـی دیگـر از برنامـه هـای تحقیق و توسـعه بـا نـام “COURSE50 “کـه توسـط دولـت پشـتیبانی مـی شـود، در حـال انتقـال از مرحلـه آزمایشـی بـه مقیـاس نیمـه صنعتـی اسـت. در آمریــکای شــمالی، فعاليتهایــی در قالــب برنامــهای بــا CO2 زیــر عنــوان آخريــن دســتاوردهای تکنولــوژی کاهــش نظـر مؤسسـه آهـن و فـوالد آمریـکا در حـال انجـام اسـت. اين برنامـه کـه توسـط وزارت انـرژی ايـاالت متحـده حمايـت مالی میشــود، یــک فراينــد آهنســازی نوآورانــه را در دســتور کار قـرار داده اسـت. عـاوه بـر ایـن، کشـورهای منطقـه اقیانـوس آرام طـی اجالسـی توافـق کردنـد تـا یـک کتـاب مرجـع بـا 1 بـرای بـه عنـوان “تکنولوژیهـای پـاک پيشـرفته اشــتراک گــذاری فرایندهــای فوالدســازی و تکنيکهــای افزايـش بازدهـی انـرژی بـه چـاپ برسـانند. در مناطـق دیگـر دنیـا برنامههـای ديگـری در ايـن رابطـه در حـال اجراسـت که از آن جملــه میتــوان بــه برنامــه POSCO در کــره و برنامــه شــرکت Steel China در تايــوان اشــاره نمــود. تکنولوژیهــای جــذب و ذخیرهســازی کربــن هنــوز بــه آن درجـه از رشـد و تکامـل نرسـیدهاند کـه بخواهنـد بـه عنـوان يـک گزینـه جـدی و قابـل قبـول بـرای صنايـع آهـن و فـوالد مطـرح باشـند و همچنـان بـه حمايتهـای دولتـی و بخـش خصوصـی نیازمندنـد.

فولاد نهایی شده

فولاد نهایی شده

به اشتراک گذاشتن تکنولوژی در هنگام فولاد نهایی شده

انجمــن WorldSteel بــا همــکاری شــرکتهای عضــو، در مــورد موضوعاتــی کــه صنعــت فــولاد را تحــت تأثیــر قــرار می دهنـد گزارش هـای فنـی توليـد می کنـد. بسـیاری از ایـن گزارش هــا بــه وســیله سیســتم های اشــتراک گذاری آنالیــز و سیسـتم های سـنجش از راه دور بـه روز می شـوند و به طـور موثـر بـه بهبـود عملکـرد زیسـت محیطـی کارخانه هـای فولاد در سراسـر جهـان کمـک می کننـد. نمونه هـای اخیـر شـامل کیفیـت هـوا، محصـوالت جانبـی، مصـرف انـرژی، نگهـداری و قابلیـت اطمینـان، مـواد خـام و مدیریـت آب اسـت.

برنامه توسعه بازار

انجمـن WorldSteel دارای تعـدادی برنامـه توسـعه بـازار اسـت کـه بیشـتر روی بهبود بهـره وری مصـرف انـرژی در بخش های مصـرف کننـده فـولاد تمرکـز دارد. يکـی از زیـر مجموعه هـای ايـن انجمـن بـا نـام WorldAutoSteel برنامه هایـی بـرای بهينـه ســازی مصــرف فــولاد در خودروهــای نســل آينــده، يعنــی خودروهـای هیبریـدی و الکتریکـی در زمینه فولاد نهایی شده دارد.

 شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت و نحوه فروش میلگرد، فروش ورق فلزی، فروش نبشی و فروش ناودانی با کارشناسان آرسیس فولاد تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *