صنعت فولاد و آهن

صنعــت آهــن و فــولاد اصلی‌ترین تولید کننده انــرژی در بین دیگـر صنايـع توليـدی در دنیای مدرن امروز بـه شـمار محسوب می‌شود. 4 تـا 5 درصـد تمام گاز CO2 تولید شده در جهـان بـا منشـأ انسـانی مربـوط بـه ايـن صنعـت محسوب می‌شود. بـا توجـه بـه رشـد و شکوفایی همه روزه تقاضـا بـرای کالا و محصولات فـولادی در کشورهای مختلف دنیا، مصرف و تولید سـوخت های فسـیلی توسـط ایـن صنعـت و به تبع آن انتشار گازCO2  افزايـش چشمگیری داشته است. از این رو انگیزه بزرگی برای پیشرفت و استفاده از تکنولوژی هـای پـر بـازده و کـم کربـن در صنعت فولاد و آهن ایجاد شده است.

پیشرفت شیوه های هـای بازيافـت حرارتـی با به ‌کار گیری از آخرین تکنولوژی هـای جمـع آوری و ذخیـره سـازی کربـن روش های مؤثـر در کم شدن انتشار گاز CO2  محسوب می‌شود. هـدف از ايـن مقالـه مـروری جامـع بــر روی برنامه هــای صنایــع آهــن و فـولاد دنیــا بــه منظــور کاهـش کربـن و معرفـی آخریـن دسـتاوردهای تکنولـوژی در خصــوص کم شدن انتشار گاز   CO2 اســت. به علاوه در مورد انتخـاب بهترین تکنولـوژی، موانـع و چالش هـای پیـش رو و در نهايــت مراحــل توســعه و استفاده از آن، بحث هایی را به وجود آورده است. در نتیجه  فاکتورهای گوناگونی باعث بـوجود آمدن محدودیـت در  به کار گیری از سـوخت هـای زیسـتی بـرای کم شدن آلایندگی در صنعت فولاد و آهن می شود و در عصر حاضر به کار گیری از آخرین تکنولوژی هـای CCS در مجتمع هـای آهن و فولاد بـر پایـه زغـال سـنگ، برترین شیوه بـرای توليـد پاک و پايـدار فـولاد به‌شمار می‌آید.

با در نظر گرفتن موضوع مطــرح شــده و همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن پديــده گرمايــش زمیــن و موضوعات مربوط بـه تغییـرات آب و هوایـی، کم شدن گاز CO2 در صنعت فولاد و آهن از اهمیــت بالا و مهمــی برخـوردار اسـت. رسیدن بـه ایـن امر از سـه نظر قابل دسترس اســت:

کم شدن تقاضــا بــرای تولید فــولاد، بالا رفتن میزان بازيافــت فــولاد و پیشرفت در آخرین تکنولوژی هــای مربط با صنعت فولاد و آهن  افزایش روز افزون مصـرف فـولاد در دنیا و به علاوه کمبـود عرضه بـا کيفيـت و ارزان، تمايـل بیشـتر بـه فعالیـت در گام سـوم یعنـی دسـتیابی بـه تکنولوژی هـای جدیـد بـرای توليـد فولاد پــاک را توجیــه می کنــد.

صنعت فولاد و آهن

صنعت فولاد و آهن

در يـک دهه گذشـته مطالعات گوناگونی در حوزه برنامه‌ هایی  در حوزه کاهش تولید و انتشار گاز co2 با به کار گیری آخرین تکنولوژی ها در حـال انجـام بـوده اسـت. هـدف ایـن برنامه هـا تولیـد روز افزون فولاد بـدون کربـن و به صـورت کاملاً پـاک می باشد. در ایـن برنامه هـا روش هایی همانند بازیافت گاز خروجـی کـوره بلنـد پروسه های احیای مسـتقیم و کوره هـای قوس الکتریکـی، الکتروليـز آهـن و به علاوه به کار گیری از هيدروژن و الکتریسـیته به عنـوان فاکتور احیـا، مـورد مطالعه و بررسـی قـرار گرفته است.

در موافقــت نامــه همــکاری آســیا- اقیانوســیه در زمینــه نیــز برنامه ریــزی بــرای توســعه پاک ســازی محیــط زیســت کاهـش 27/1 میلیـون تـن CO2 در سـال بـه کمـک جایگزیـن کـردن BATs در صنایـع آهـن و فـوالد، صـورت گرفتـه اسـت. همچنیـن آژانـس بیـن المللـی انـرژی تخمیـن زده اسـت بـا انتقـال BATs بـه صنایـع آهـن و فـوالد، نشـر CO2 تـا 4/3 تـن در ســال کاهــش پیــدا می کنــد.

در ایـن مطلب در ابتـدا توضیح کاملی از روش های تولیـد آهــن و فــولاد ارائــه شــده، ســپس میــزان مصــرف انــرژی و نشـر CO2 در بخشهـای مختلـف فراينـد توليـد مورد بررسـی قــرار گرفتــه اســت. در مقاله بعدی از مجله تخصصی آهن و فولاد شرکت آرسیس فولاد بعــدی مــرور جامعــی در خصوص روش های کاهش تولید و انتشار گاز co2 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین شما می‌توانید برای اطلاع از آخرین قیمت میلگرد، قیمت ورق فلزی، قیمت نبشی و قیمت ناودانی با کارشناسان فروش آرسیس فولاد تماس بگیرید و علاوه بر اطلاع از آخرین قیمت از نحوه تحویل و سفارش مطلع شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *