تعیین عمر تجهیزات فلزی

چرخـه عمر تجهیزات فلزی ، فاصلـه زمانـي از آغـاز طراحـی کارخانـه و تاسیسـات و تصمیـم خریـد تجهیـز ابتـدای دوره مهندسـی طـرح ها تـا زمـان از رده خـارج شـدن تجهیـز و جمـع آوری آن از تاسیسـات را در بـر ميگيـرد. در صنايـع مـا ايـن زمـان از تاريـخ نصـب تجهيـز در سـايت تـا تاريـخ برچيـدن آن محاسـبه ميگـردد وتمامـي هزينـه هـاي مرتبط با ايـن دوره هزينـه چرخـه عمـر و يـاCost Cycle Life ناميـده میشـود. هزینـهیابـی عمر تجهیزات فلزی روشـی اسـت کـه بـه خوبـی شـکل یافتـه و بـرای ارزیابـی گزینـه هـای موجـود در انتخـاب یـک دارائـی، اسـتفاده مــی شــود.این متدولــوژی تمــام هزینــه هایــی کــه در طــول چرخــه عمــر دارائــی ایجــاد مــی شــوندرا بــه حســاب مــی آورد. ایــن هزینــه هـا مـی توانـد تحـت عنـوان هزینـه هـای سـرمایه ای هزینـه هایـی کـه هنگامخریـد دارائـی اتفـاق مـی افتـد و هزینـه هـای عملیاتـی هزینـه هایــی کــه در طــول کل عمــر دارایــی رخ مــی دهنــد طبقــه بنــدی شــوند. تــا زمانــی کــه جایگزینــی تجهیــز و نوســازی آن بــه صرفــه نباشــد، تجهیـز قبلـی در عمـر مفیـد خـود بـه سـر مـی بـرد. امـا در هزینـه هـای تجهیـز فقـط نبایـد هزینـه هـای خریـد را در نظـر گرفـت، بلکـه بایـد هزینـه هـای مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در تمـام چرخـه عمـر آن را نیـز لحـاظ نمـود. برخـی از چنیـن هزینـه هایـی عبارتنـد از هزینـه تعمیرات، سـوخت انـرژی، نیـروی انسـانی و غیـره.
هزينـه عمر تجهیزات فلزی شـامل كل هزينـه هـاي صـرف شـده در طــول عمر یــک تجهیز بــوده و شــامل هزينــه هــاي زيـر ميگـردد:
• هزینه مهندسی و خرید و نصب
• هزینه آموزشی پرسنل تعمیرات و بهره برداری و گروه های مربوطه در طول مدت استفاده از تجهیزات
• هزینه بکارگیری دستگاه شامل نیروی انسانی، انرژی آب / برق/ گاز/ هوای فشرده و…
• هزینه نگهداری و تعمیرات شامل قطعات مصرفی و یدکی
• هزینه پشتیبانی و انبار قطعات یدکی
• هزینه پشتیبانی مهندسی
يكـي از روش هـای تع ییـن عمـر تجهیـزات و مـدت بکارگیـری آنهـا اسـتفاده از هزينـه چرخـه عمـر ميباشـد. در اين خصـوص الزمسـت تـا هزينـه هـاي فـوق برايتجهيـز تعييـن گـردد. همــه ی ســرمایه هــا و دارائــی هــا در دوره عمــر خــود هزینــه هــای ً در بررسـی اول فقـط هزینـه هـای سـرمایه مختلفـی دارنـد ولـی معمـوال گـذاری اولیـه بررسـی مـی شـوند و هزینـه هـای دوران مالکیـت اغلـب در تصمیـم گیـری هـای اولیـه مـورد توجـه نیسـتند و از دیـد مدیریتـی پنهـان مـی ماننـد. هزینـه چرخـه عمر کـه بـه آن هزینـه هـای “ازگهواره تـا گـور” نیـز گفتـه مـی شـود بـرای اولیـن بـار در سـال 1965 دریـک گــزارش تحــت عنــوان “هزینــه عمر تجهیزات فلزی در خریــد تجهیــزات” مربـوط بـه وزارت دفـاع آمریـکا مطـرح شـد. طبـق بررسـی انجـام شـده کل هزینـه هـای سـرمایه گـذاری اولیـه بـرای تجهیـزات پایـا حـدود 15 %از LCC اسـت و 80 % آن را هزینـه هـای دوران مالکیـت تشـکیل مـی دهنـد
بنابرایـن در صنایعـی ماننـد صنعـت سـیمان کـه هزینـه اولیـه ی احـداث بالایی دارد طبــق نظریــه یLCC فقــط حــدود 15 %از هرینــه هــا در دوران احــداث و راه انــدازی هزینــه مــی شــود و الزم اســت بــرای مدیریـت دوران بهـره بـرداری و نگهـداری بـا توجـه بـه مقـدار زیـاد هزینـه هـای آنهـا اسـتراتژی هـای مناسـب انتخـاب شـود.

آرسیس فولاد یکی از بزرگ ترین و معتبرترین مرجع خرید و فروش آهن و فولاد کشور است و سعی بر آن داشته است که تا بهترین و بروزترین اطلاعات تخصصی در زمینه آهن و فولاد را در اختیارتان قرار دهد. همچنین شما می توانید برای اطلاع از قیمت و نحوه فروش ورق فلزی، فروش میلگرد، فروش نبشی و فروش ناودانی با کارشناسان فروش آرسیس فولاد تماس بگیرید.

*** شماره تماس: 54774 – 021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *