تصفیه پسماندهای صنعتی حاوی فلزات

امـروزه بـا محدوديـت در منابـع آبـي و نيـاز بـه آب در صنايـع اســتفاده مجــدد از پســابهاي صنعتــي امــري الزم و ضــروري بــه نظــر ميرســد. از طــرف ديگــر بــا افزايــش غلظــت مــواد ريزدانــه، ترکيبــات مــواد آلــي و معدنــي و فلــزات ســنگين منابــع پســاب روشه اي متع ارف جوابگـ وي نياز تصفيهخانههــا نبــوده و الزم ً جديـ دي در تصفيهخانههــا اســتفاده اســت از فرآينده اي نس بتا شـود. يکی از مهمترينـ مناب ع پس اب صنعت ي، پســابهاي حـ اوي فلـ زات سـ نگين ماننـ د Cd ،Cr ،Cu ،Ni ،Pb و Zn هســتند. توجــه بــه ايــن نکتــه ضــروري اســت کــه ايــن پســابها ب ه دليل ســمي ب ودن فل زات س نگين، جــزء خطرناکتريــن پسـابهاي صنعتـي هسـتند. تمـاس بـا فلـزات سـنگين حتـي به مقدار کم براي انسـان زيـان آور اسـت؛ بنابرايـن حـذف مؤثـر فلزات نامطلــوب از سيســتم هاي آبــي موضوعــي مهــم و در عيــن حال چالــش برانگيز براي متخصصين محسوب می شود. فلـزات س نگين بـه دلا يل انحـلال زيادش ان در محيطه اي آبـي ميتواننـد جـذب موجودات زنده شوند. بنابريـن لازم اسـت کـه پسـابهاي حـاوي فلـزات سـنگين قبـل از تخليـه بـه محيـط و اسـتفاده مجـدد تصفيه گردن د. ب راي حذف فل زات سنــگين از پسانب ها ميتـوان از روشهـاي متعـارف تصفيـه مانند ترسـيب شـيميايي، تبـادل يوني و روشی الکتروشيميايي کمک گرفـت. ايـن فرآيندهـا معايـب قابـل توجهـي بـراي مثـال حـذف غيرکامـل، مصـرف انـرژي زيـاد و توليـد لجـن سـمي دارنـد. در این مطلب قصد داریم تصفیه پسماندهای صنعتی حاوی فلزات را مورد بررسی قرار دهیم.

پيشــرفت فناوري هــاي تصفيــه پســاب منجــر بــه توســعه روشهــاي ارزانتــر و موثرتــر بــه منظــور کاهــش هــم مقــدار پســابهاي توليدـي و ه م بهبوـد کيفيت پســابهاي تصفيــه شـ ده اســت. لــذا شناســايي ايــن فناوريهــا امــري ضــروري بــه نظـر ميرسـد. روشهـاي مختلـف جديـدي ماننـد جـذب سـطحي، جداســازي غشايي، روشهـاي تصفیه الکتريکـي ماننـد الکترودياليز و فرآيندهـاي فتوکاتاليسـتي نيـز يـک تکنيـک نوآورانه بـراي تصفيه پســابها هســتند. در س الهاي اخيــر جــذب ســطحي بــا جاذبهــاي ارزان قيمـت کـه قابليـت جـذب فلـزات را داشـته باشـد يکـي از روشهاي جايگز ين مط رح ش ده اس ت. جاذبهاــ ميتواننــد معدنــي، آلــي، بيولوژيک ي، زئوليتهـا، ضايعات صنايـع، ضايعات کشـاورزي، بيومس و مــاد پليم ري باشـد.در ايـن مقالـه بـه مطالعـه کلـي جاذبهـاي ســطحي نوآورانــه بــراي حــذف فلــزات ســنگين از پســابهاي صنعتـي بـا روش جـذب سـطحي پرداختـه شـده اسـت. مزايـاي آنها و معايبشـان در کاربـرد ارزيابـي شـده اسـت. بـراي برجسـته شـدن قــدرت حــذف شــرايط عملياتــي اساســي ماننــد pH و اثربخشــي تصفيه نيز بررسی شده است.

تصفیه پسماندهای صنعتی حاوی فلزات

فلـزات سـنگين بـه طـور کلـي آن دسـته از فلزاتـي که دانسـيته cm3/g دارن د، در نظـر گرفتـه ميشـوند. فل زات سـنگين باالتـر از 5 منجـر بـه اختـا ـ الت جـدي در سـامتي شـامل کاهـش دادن رشـد، س رطان، آسيــب سيستـم عصب ي و مرـگ ميش وند. فعاليتهـاي صنعت ي از جمل ه آبکاريالکتريکــي، فل زکاري، فعاليتهــاي متالوژيکيـ، چرمسـازي، توليـد مـواد شـيميايي، صنايـع معدنـي و توليد باتـري، صن ايع ف رآوري چوـب، تول يد رنگدانهه اي معدني مقاديرــ قابل توجه ي از پس ابهاي حـاوي فلـزات سنگين)شـامل کادميــوم، روي، س رب، کـ روم، ن يکل، مســ، واناديــوم، پالتيــن، نق ره و تيتانيوم را توليدـ ميکننـد. يکـي ديگـر از منابـع بـارز ضايعـات فلـزات سـنگين کارگاههـاي سـاخت مدارهـاي الکترونيکي اســت. لحيم هــاي قلــع، ســرب و نيــکل بــه طــور گســتردهاي بــه عنــوان مقاومــت در ايــن مدارهــا اســتفاده ميشــود.

شما می توانید برای اطلاع از آخرین قیمت لوله فلزی، میلگرد، نبشی، ناودانی و ورق فلزی با کارشناس آرسیس فولاد تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *